Vibračné zariadenie

Vibračné zariadenie VZ – 4 je určené na znižovanie zvyškových napätí v súčiastkach ako sú zvarky, výkovky a odliatky. Vibračné spracovanie nahrádza žíhanie na zníženie zvyškových  napätí tam, kde je požadovaná rozmerová stabilita súčiastok. Podstata vibračného spracovania spočíva v tom, že pri rozkmitaní súčiastky dochádza pri určitej frekvencii kmitania k jej rezonancii s výrazne zvýšenými amplitúdami kmitania. V miestach koncentrácie napätí nastáva plastické pretvorenie s následným prerozdelením a celkovým zmenšením elastických zvyškových napätí. Zariadenie zabezpečuje automatické riadenie vibračného procesu s možnosťou vibrovania na rôznych predvolených frekvenciách s príslušnými časmi vibrovania.

  • detekcia vibračných hladín
  • automatické doladenie vibračných hladín
  • kontinuálne vibrovanie všetkých hladín
  • vyhodnotenie vibrovania
  • export výsledkov