Riadenie procesov

Riešenie vdecko-výskumných činností ako spoluriešiteľ projektu APVV-0211-10 Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadienie procesov.

  • výskum nový metód robustného, adaptívneho a prediktívneho riadenia a softvérových modulov pre sieťové riadenie
  • výskum nových metód decentralizovaného riadenia na báze metodiky robustného, adaptívneho a prediktívneho riadenia
  • vývoj prostredia pre implemtáciu a realizáciu vyvinutých algoritmov riadenie v reálnom čase
  • implemntácia sieťového riadiaceho systému pre vybrané technológie
  • riešenie technických možností pre realizáciu sieťového riadiaceho systému
  • návrh komunikácií na báze priemyselných štandardov s nasadením do náročného prostredia